شبکه نوآوری استان قزوین

شبکه ای هوشمند، فعال و پیشرو در زیست بوم نوآوری و فناوری قزوین با هدف افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور است.
این شبکه قصد دارد ارتباطی منطقی را میان ذی نفعان زیست بوم نوآوری قزوین برقرار نماید.

واحدهای فناور مستقر

اجاره سالن ها و تبلیغات محیطی

مرکز نوآوری استان قزوین

«طبق تعریف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، مرکز نوآوری، “مرکزی است متشکل از یک یا چند تیم نوآور که با همکاری مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های متقاضی محصولات جدید در یک حوزه تخصصی در چارچوب برنامه‌ای بلندمدت با هم همکاری می‌کنند”. مرکز نوآوری واقع در پارک علم و فناوری قزوین است.