خدمات تخصصی کسب و کار

صادرات و امور بین الملل

1- امضای تفاهم‌نامه سه جانبه مشارکت در استقرار و بهره‌برداری شرکت فناور چینی در پردیس فناوری آبیک پارک علم و فناوری قزوین

تفاه نامه 3 جانبه چین