وبینار آموزشی ” آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی در بازرسی دفاتر قانونی و قراردادهای پیمانکاری”

    £30,000.00

    زبان سایت »