تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری قزوین با اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

تفاهم نامه همکاری به منظور استفاده از توانمندی‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری و ایجاد زمینه همکاری مشترک برای هم‌افزایی منابع و امکانات با هدف بکارگیری دانش و فناوری در حل چالش‌ها، فی مابین پارک علم و فناوری قزوین و اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این تفاهم نامه در راستای استفاده از توانمندی‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری و ایجاد زمینه همکاری مشترک برای هم‌افزایی منابع و امکانات با هدف بکارگیری دانش و فناوری در حل چالش‌ها، ایجاد و توسعه مشاغل فناورانه و دانش بنیان و افزایش اشتغال، با تأکید بر ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط، فی مابین پارک علم و و فناوری قزوین و اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان منعقد گردید.

همکاری و مشارکت در زمینه فعالیتهای دانش بنیان، مشاغل نو و دانشی، اشتغالزایی، امورآموزشی و پژوهشی،  مشاوره و امور خیر و احسان و بهره گیری از ظرفیت های موجود با توجه به اهداف، تعهدات و در حد امکانات طرفین برای ذینفعان جامعه هدف مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) موضوع این تفاهم نامه است.

همچنین توسعه و ترویج فرهنگ نوع دوستی، انفاق و نیکوکاری با توجه به آموزه های دینی در جامعه با استفاده از ظرفیت های مناسب هر دو دستگاه، هم افزایی و بهره گیری از دانش سازمانی در بررسی طرح های پیشنهادی واصله از جامعه هدف و عضویت کارشناسان حرفه ای در کارگروه های دستگاه های متقابل عندالزوم و انتقال دانش فناورانه به منظور بهبود فرآیند تولید و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در کسب و کارهای افراد جامعه هدف و ورود به بازارهای ایجادی از مهمترین اهداف این تفاهم نامه به شمار می رود.


6565
65465
4546865

برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • کمیته امداد
  • تفاهم نامه
  • همکاری