موافقت شورای گسترش آموزش عالی بـا ایجـاد پردیس علم و فنـاوری مشترك بین پارك علم و فناوری قزوین و دانشـگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)

شورای گسترش آموزش عالی بـا ایجـاد پردیس علم و فنـاوري مشترك بین پارك علم و فناوری قزوین و دانشـگاه بین المللی امام خمینی(ره) موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین،  شوراي گسترش آموزش عالی  به اسـتناد دسـتورالعمل ایجـاد پردیس هـاي علم و فناوري مصـوب جلسـه 953 مـورخ 1401/03/29 شوراي گسترش آموزش عـالی، بـا ایجـاد پردیس علم و فنـاوري مشترك مـابین پارك علم و فناوري قزوین و دانشـگاه بین المللی امام خمینی (ره) موافقت بعمل آورد.

مقررشد موارد به شرح زیر مد نظر قرار گیرد:

1. شاخصهاي عملکردي مرکز رشد دانشگاه و وضعیت استقرار تعداد اعضاي هیأت علمی در مرکز رشد ارائه گردد.

2. حوزه فعالیت پردیس نسبت به پتانسیل هاي منطقه و عملکرد مرکز رشد اولویت بندي شود.

3. رییس پردیس بـا معرفی و پیشــنهاد رییس دانشـگاه، مـوافقت رییس پـارك و بـا حکـم رییس دانشگاه منصوب شود.

معاونت فناوري و نوآوري موارد فوق الـذکر را به صورت ارزیابی سالانه، ملاك تمدید فعالیت و ادامه فرآیند صدور مجوز پردیس قرارخواهد داد.

گفتنی است راه‌اندازی پردیس علم و فناوری مشترک پارک علم و فناوری قزوین و دانشگاه امام خمینی(ره) تحول خوبی را برای افزایش اشتغال دانش‌پایه در منطقه ایجاد خواهد کرد.برچسب‌ها :
  • پارک علم و فناوری قزوین
  • پردیس
  • دانشگاه