دوره آموزشی مدیریت نوآوری در طراحی و توسعه محصول

دوره آموزشی مدیریت نوآوری در طراحی و توسعه محصول
پنجشنبه 2 شهریورماه ساعت 8
پارک علم و فناوری قزوین