دوره آموزشی اصول تدارکات خریدهای داخلی

دوره آموزشی اصول تدارکات خریدهای داخلی
پنجشنبه 26 مردادماه ساعت 8
پارک علم و فناوری قزوین