سومین ورکشاپ آموزشی "رایگان" اينترنت اشياء در پارک علم و فناوری قزوین

سومین ورکشاپ آموزشی "رایگان" اينترنت اشياء در پارک علم و فناوری قزوین

لینک ثبت نام رایگان:
https://b2n.ir/u04837