رویداد ایده های نو و فناوری های تجاری شده دانش بنیان در کشاورزی2

اولین رویداد ایده های نو و فناوری های تجاری شده دانش بنیان در بخش کشاورزی