فراخوان شناسایی واحدهای فعال در حوزه های بازیافت منابع ثانویه

فراخوان شناسایی فناوران، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های فعال در حوزه های بازیافت منابع ثانویه