ایده های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق

 

 

🔸مهلت ارسال ایده ها: 15 تیر ماه
🔸فرم ثبت ایده: https://formafzar.com/form/k9r57
🔸تاریخ برگزاری رویداد: 22 تیر ماه (بصورت مجازی)