اطلاعات شما با موفقیت در سامانه جشنواره ایده های برتر سال 1398 ثبت گردید.