شناسنامه دوره
  • مقطع رشد:عمومی
  • زمان آموزش: 0 دقیقه
  • بازدید: 257
قیمت دوره
  • قیمت آزاد:0 تومان
  • شرکت های فناور:0 تومان
  • شرکت های دانش بنیان:0 تومان
دومین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان

دومین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان

دومین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان

درباره دوره

دومین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

لینک اطلاع رسانی رویداد:

https://agr.ikiu.ac.ir/

https://agr.ikiu.ac.ir/agrevents