مرکز رشد دانشگاه آزاد

مرکز رشد دانشگاه آزاد

شناسنامه دوره
  • مقطع رشد:رشد
  • زمان آموزش: 120 دقیقه
  • بازدید: 728
قیمت دوره
  • قیمت آزاد:50000 تومان
  • شرکت های فناور:0 تومان
  • شرکت های دانش بنیان:0 تومان
نشست حضوری - وبیناری معرفی گرنت فناوری

نشست حضوری - وبیناری معرفی گرنت فناوری

نشست حضوری - وبیناری معرفی گرنت فناوری

درباره دوره

نشست حضوری - وبیناری با موضوع معرفی گرنت فناوری با حضور ریاست محترم پارک علم و فناوری و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین