ماهنامه داخلی “پیک فناوری” پارک علم و فناوری قزوین منتشر شد.

ماهنامه داخلی “پیک فناوری” پارک علم و فناوری قزوین منتشر شد.
دریافت فایل ماهنامه از لینک زیر:

پیک فناوری-1

زبان سایت »