گزارش واحد مرکزی خبر از بومی سازی فناوری حفاری تونل در پارک علم و فناوری قزوین

شرکت تونل ساز ماشین از واحدهای مستقر در پارک علم وفناوری قزوین می باشد که در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های TBM تونل سازی فعالیت دارد.
زبان سایت »