گزارش رسانه ملی از موفقیت های شرکت مستقردر پارک علم وفناوری قزوین در حوزه تولید قطعات خودرو

شرکت بساپارس صنعت از واحدهای فناور مستقر در پارک علم وفناوری قزوین توانسته است با دانش جوانان متخصص قطعات اصلی خودرو را بومی سازی و روانه بازار کند.
زبان سایت »