گزارش تصویری از دیدار حمیده زرآبادی نماینده استان و اعضای شورای شهر با سرپرست و مدیران عامل واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری قزوین

گزارش تصویری از دیدار حمیده زرآبادی نماینده استان و اعضای شورای شهر با سرپرست و مدیران عامل واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری قزوین  
زبان سایت »