گزارش تصویری از دوره مدیریت در پارک علم و فناوری قزوین

گزارش تصویری از دوره ی مدیریت، برخورد در همکاری تیمی از سوی سازمان برنامه و بودجه استان در پارک علم و فناوری قزوین
زبان سایت »