گزارش تصویری ازدیدار دکتر مافی سرپرست پارک علم و فناوری قزوین با بانوان شاغل در واحدهای مستقر پارک

گزارش تصویری ازدیدار دکتر مافی سرپرست پارک علم و فناوری قزوین با بانوان شاغل در واحدهای مستقر پارک
زبان سایت »