چهل و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

چهل و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد در روز شنبه 97/11/13 ساعت 8 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه خانم مهندس کشاورز، گزارشی از مصوبات شش کمیته پذیرش برگزار شده از جلسه قبل شورای مرکز رشد تا جلسه فعلی ارائه کرد و مصوبات آن کمیته در زمینه بررسی درخواست پذیرش در رشد مقدماتی و درخواست تمدید دوره رشد مقدماتی، به تایید اعضا رسید. در ادامه این جلسه  آقای مهندس معروفخانی به ارائه گزارش  شرکت فناوران هوشمند ایده پرداز ساعی  با طرح هوشمند سازی در حوزه پردازش تصویر پرداخت و درخواست پذیرش ایشان در دوره رشد مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش شرکت موافقت گردید. در پایان درخواست تمدید دوره رشد موسسه مرزگستران دانش بررسی و به اتفاق آرا موافقت نگردید.
زبان سایت »