چهل و ششمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

چهل و ششمین جلسه شورای مرکز رشد امروز شنبه در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، چهل و ششمین جلسه شورای مرکز رشد امروز شنبه در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.در ابتدای جلسه، پذیرش شرکت فناوران خودرو مساوی خاورمیانه با طرح صفحه واسط نگهدارنده بوش پیستون در پوسته موتور بررسی و مقرر گردید و پس از بررسی کارشناسانه، گزارش فعالیت و نحوه اخذ مجوزهای لازم در جلسات آتی شورا ارائه گردد تا در خصوص مقطع استقرار ایشان تصمیم گیری شود. در پایان این جلسه با توجه به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی همچنین وضعیت قرارداد های خاتمه یافته واحد ها، خروج تعدادی از واحدهای فناور از مرکز رشد مورد تصویب قرار گرفت.
زبان سایت »