چهلمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد

چهلمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه مهندس نیکونژاد دبیر شورا به ارائه گزارش از مصوبات هفت کمیته پذیرش برگزار شده از جلسه قبلی شورا تا کنون پرداخته و عناوین طرحهای پذیرفته شده و رد شده را گزارش نمودند. در ادامه جلسه مباحث ذیل مطرح شد:
  • آقای مهندس جعفری مدیرعامل شرکت کیمیاسازان الکترونیک جاوید نسبت به ارائه ایده محوری شرکت تحت عنوان ادوات کاشتنی پرداختند. اعضا به اتفاق آرا با پذیرش شرکت در دوره رشد موافقت نمودند.
  • در ادامه آقای دکتر فتحی زهرایی به ارائه گزارشی از فعالیت موسسه علم و دانش ماه و مهر طی دوسال استقرار در دوره رشد پرداخته و برنامه شرکت را در سال سوم تبیین نمودند . اعضا با تمدید دوره رشد شرکت به مدت یک سال با پیشنهاد تقویت بخش بازاریابی موافقت کردند.
  • در ادامه آقای مهندس رشوند به ارائه گزارشی از فعالیت شرکت تجهیزسازان پیشرو طی دوسال استقرار در دوره رشد پرداخته و برنامه شرکت را در سال سوم تبیین نمودند . اعضا با تمدید دوره رشد شرکت به مدت یک سال با تاکید بر تکمیل تیم فنی موافقت کردند.
  • در ادامه آقای دکتر بابااولادی به ارائه گزارشی از فعالیت شرکت برگه زرینه قلم عماد طی دوسال استقرار در دوره رشد پرداخته و برنامه شرکت را در سال سوم تبیین نمودند . اعضا با تمدید دوره رشد شرکت به مدت یک سال با پیشنهاد تدوین برنامه بازاریابی موافقت کردند.
زبان سایت »