چارت سازمانی


معاون پشتیبانی و قائم مقام رئیس

رئیس پارک علم و فناوری قزوین


سرپرست حراست

رئیس دفتر ریاست و دبیرخانه

مدیر اداری و مالی

مدیر مرکز رشد

مدیر امور موسسات و بازاریابی، رئیس مرکز نوآوری و مسئول فناوری ارتباطات و اطلاعات


کارشناس جذب و پذیرش واحدهای فناور

کارشناس مرکز رشد

کارشناس امور موسسات

کارشناس مالی

کارشناس اداری


کارشناس امور موسسات

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناس مرکز رشد

کارشناس عمرانی

کارشناس مرکز رشد


کارشناس امور موسسات

کارشناس مرکز نوآوری

کارشناس حقوقی

کارشناس امور مالی

کارپرداز و مسئول انبار