پنجاه و دومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

پنجاه و دومین جلسه شورای مرکز رشد صبح شنبه 25خرداد در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای شورا برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وف ناوری قزوین، در ابتدای این جلسه گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه گردید و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد قرار گرفت. در ادامه این جلسه، درخواست پذیرش شرکت “بنیان شیمی همگام صنعت” در مقطع رشد با طرح ” آنتی فوم”مورد بررسی قرار گرفت و  و با پذیرش این شرکت موافقت شد.   انتهای پیام/*
زبان سایت »