پنجاهمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

پنجاهمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم وفناوری قزوین صبح شنبه مورخ 7اردیبهشت98  در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری قزوین، در ابتدای این جلسه گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد قرارگرفت. در ادامه این جلسه  بنا به درخواست تمدید چند شرکت مدیر عامل شرکت بسپار شیمی علم و صنعت، فناوری های پیشرفته نصر آب پالایش، توسعه سیستم های آرمانی ایرانیان به ارائه گزارش فعالیت خود طی مدت استقرار در دوره رشد پرداختند. مشکلات، موانع و چالشهای این واحدها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرف و همچنین مدیران عامل برنامه شرکت خود در سال آتی را ارائه کردند.  در پایان با توجه به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی، خروج شرکت سولار الترنتیو انرژی کیش از مرکز رشد مورد تصویب قرار گرفت.
زبان سایت »