همایش ملی آمایش علم و فناوری برگزار می شود

اهمیت و ضرورت همایش آمایش علم و فناوری تغییرات سریع و گستردۀ محیطی، نظام­های سنّتی برنامه ریزی و مدیریت را با چالشهای فراوانی مواجه ساخته است. برنامه ریزی مبتنی بر آمایش به عنوان راهی برای غلبه بر این چالشها و بیرون کشیدن فرصت ها از دل تهدیدها شناخته می شود. از این رو آمایش سرزمین به دلیل انعطاف پذیری در برابر بدیل­های متغیّر آینده، با استقبال روز افزونی از طرف دولت ها و سازمان ها روبرو شده است. امروزه یکی از شاخص ها و معیار های توسعه یافتگی، میزان انطباق برنامه های اجرائی هر کشور با مبانی و مطالعات آمایش می باشد. آمایش نوعی برنامه ریزی بلند مدت است که هدف آن سازماندهی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی به منظور تحقق آینده ای مطلوب است. این رویکرد، زمینه تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت، و ارائه چیدمان منطقی و مناسب فعالیت ها در عرصه سرزمین را فراهم می کند. در این میان با توجه به نقش و تاثیر علم و فناوری در شکل دادن و ساختن آینده، و با توجه به شتاب و سرعت تغییرات در این حوزه، آمایش علم و فناوری به صورت برجسته مورد توجه قرار گرفته است. آمایش علم و فناوری دارای ماهیت میان رشته ای است و در آن از مفاهیم رشته های علمی مختلف از جمله رشته های آمایش سرزمین، مدیریت راهبردی، آینده پژوهی، برنامه ریزی آموزش عالی، سیاستگذاری، سیاستگذاری علم و فناوری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت پژوهشی استفاده می گردد. آمایش علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت کلان پژوهشی، فرایند ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره با تکیه بر شناخت قابلیت ها و نیازهای حال و آینده منطقه ای معین است که به منظور برنامه ریزی و یافتن خطوط راهنما  برای افزایش توانمندی و پایداری توان منطقه ای در حیطه های خاصی از پژوهش های علمی و فناوری صورت می گیرد. برای توسعه علم و فناوری، هرگونه برنامه‌ریزی باید در چارچوب سند آمایش علم و فناوری و  براساس نیاز و توانایی‌های منطقه ای انجام گیرد. بنابراین برنامه ریزی و هدایت فعالیت های پژوهشی برای توسعه علم و فناوری، منوط به نتایج مطالعات آمایشی شده است.   اهداف همایش آمایش علم و فناوری مطالعات آمایش علم و فناوری، وابسته به نقشۀ کلان توسعه علم و فناوری کشور و اسناد بالادستی آمایش سرزمین است و در چارچوب آن صورت می گیرد. از این رو دستاوردهای آمایش علم و فناوری پشتیبان سیاست‌های توسعۀ علم و فناوری است. این مطالعات و دانش حاصل از آنها، به دو دستۀ نظری و عملی تقسیم شده‌اند: در عرصه موضوعات نظری، خلاء‌های فلسفی، روش‌شناختی، و مفهوم‌پردازانه آمایش علم و فناوری مورد توجه قرار می گیرد، و در عرصه عملی، به تجربیات عملی و دانش تجربی در این عرضه پرداخته می شود. همایش آمایش علم و فناوری در پی گردآوری و ارایه نتایج مطالعات و دانش نظری و عملی مناسب برای آمایش علم و فناوری در ایران است. هدف از برگزاری این همایش آن است که با گردآوردن اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه آمایش علم و فناوری، در کنار هم زمینه لازم را برای گفتگو و مبادله دانش و تجربیات موجود در این باره فراهم سازد. از سوی دیگر تلاش می شود با رقم زدن این رویداد علمی و پژوهشی، با ارائه مباحث و دیدگاه های مختلف درباره چیستی، چرایی، و چگونگی آمایش علم و فناوری و بررسی ابعاد، آثار و پیامدهای آن، امکان شناخت بهتر و بیشتر برای نهادها، سازمان ها و ذینفعان این حوزه فراهم گردد تا با شناخت بهتر و بیشتری در تدوین و اجرای سند آمایش علم و فناوری اقدام گردد. نظر به این که تدوین و تهیه سند آمایش علم و فناوری با هدف دستیابی به رشد و پیشرفت منطقه ای در راستای رشد و پیشرفت کشور، در دستور کار استان ها قرار دارد، برگزاری این همایش و گردآوری و جمع بندی نظرات مختلف درباره آمایش علم و فناوری، می تواند در فرآیند تهیه و تدوین اسناد آمایش علم و فناوری، و در راهبردپردازی، سیاستگذاری، و برنامه ریزی در سطوح ملی و متنطقه ای موثر باشد و به تلاشها برای آینده نگاری جهت رسیدن به آینده مطلوب جهت، و نیرو و شتاب بیشتری ببخشد. کسب اطلاعات بیشتر از طریق http://sp-st.ir
زبان سایت »