هفتادو پنجمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

هفتادو پنجمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدا با تمدید دوره رشد شرکت مهندسی پژوهشگران مکاترونیک آریانا آغاز گردیدکه به اتفاق آرا دوره تمدید به یک سال بعد مورد تایید قرارگرفت .

در ادامه با شرکتهای ایمن یدک صبح فناوری با طرح طراحی و ساخت انواع یدک کش های سیار و همچنین شرکت فرا مقاومت پارس با طرح تولید قطعات یدکی ماشینهای سنگین و سبک پرداخت و نتیجه آن شد که پس از بررسی مجدد طرح در جلسه شورای مرکز رشد قرار گیرد.