نشست فاطمه محمدبیگی دبیر انجمن اسلامی پزشکان استان با مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین

نشست فاطمه محمدبیگی دبیر انجمن اسلامی پزشکان استان با مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین، برای بررسی نحوه همکاری و تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان در حوزه تسریع تولید ضدعفونی کننده ها و مواد گندزدا برای مقابله با کرونا.
زبان سایت »