موسسه علم و دانش ماه و مهر در دانشگاه کار قزوین

نخستین سری دانشجویان دانشگاه کار قزوین در مقطع کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی با استفاده از روش P&Sو با راهنمایی دکتر مجید فتحی زهرایی فارغ التحصیل شدند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، نخستین سری دانشجویان دانشگاه کار قزوین در مقطع کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی با استفاده از روش P&Sو با راهنمایی دکتر مجید فتحی زهرایی فارغ التحصیل شدند. شایان ذکر است:روشP&S از مجموعه روش های تصمیم گیریMCDM می باشد که توسط موسسه دانش بنیان علم و مهر قزوین از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری قزوین ابداع گردیده است و به عنوان جدیدترین متد تصمیم گیری در حات های شبکه ای و پیچیده می باشد. انتهای پیام/* 980617
زبان سایت »