مرحله اول داوری پنجمین جشنواره ایده های برتر

جلسه جمع بندی نتایج داوری مرحله اول پنجمین جشنواره ایده های برتر عصر روزشنبه 9 آذر ۹8 با حضور داوودی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمین ی(ره)، کشاورز قاسمی مشاور کسب و کار پارک علم و فناوری قزوین، حاج حسینی هیات علمی دانشگاه زنجان، نیکونژاد مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین، رشیدی را رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان، سامه ،ابطحی اعضای هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،قدیری مدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) و رحتمی مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.  
زبان سایت »