ماهنامه “ن” پارک علم و فناوری قزوین

شماره اول و دوم ماهنامه “ن” پارک علم و فناوری قزوین را از لینک های زیر دریافت کنید.

ماهنامه ن-شماره اول-low

   

ماهنامه ن-شماره دوم low

زبان سایت »