نام اعضای شورای
 پارک سال1399
پست الکترونیکآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلیشغل فعلیسمت اجرایی
 مجید قدیریghadieri@eng.ikiu.ac.irدکتریمهندسی مکانیکهیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوینمدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 علی  فضلویalifazlavi@yahoo.comدکتریمهندسی اکتشاف معدن بازنشسته هیئت علنی گروه معدن دانشگاه
بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
مشاور بخش خصوصی
  ایرج چگینیchegini_i@yahoo.comکارشناسیمهندسی کامپیوترمدیرعامل شرکت مبین اتصال اسمانمدیرعامل شرکت مبین اتصال اسمان
 مجید آهنگریانkarfarma.qazvin@gmail.comدکتریمدیریت کسب و کاررئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوینرئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان قزوین
 محمد مهدی امام جمعهmmemamjomeh@gmail.comدکتریبهداشت محیطمعاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوینمعاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مصطفی مافیinfo@qstp.irدکتری مهندسی مکانیک رئیس پارک علم و فناوری قزوینرئیس پارک علم و فناوری قزوین
مهدی نصرالهیmahdi.nasrollahi@gmail.comدکتری   
یاری  ابوالفضل دکتریمدیریترئیس سازمان مدیریت برنامه بودجهرئیس سازمان مدیریت برنامه بودجه
 سید ابوالحسن نائینیnaeini@eng.ikiu.ac.irدکتریمهندسی عمران
(پی و خاک) 
رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)