ردیفنام و نام خانوادگیسمت اجراییسمت در شوراآدرس ایمیل
1آقای دکتر مصطفی مافیرئیس پارک علم و فناوری قزوینرئیس شوراmostafa.mafi@gmail.com
2خانم مهندس معصومه نیکونژادمدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزویننائب رئیس شوراmnikoonezhad16@gmail.com
3آقای مهندس علیرضا کشاورز قاسمیمشاور تجاری سازی پارک علم و فناوری قزوینعضو شوراkeshavarz41@yahoo.com
4آقای دکتر مجید قدیریمدیر مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)عضو شوراghadieri@eng.ikiu.ac.ir
5آقای مهندس شهریار کشاورزمعاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوینعضو شورا