شصت و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد

شصت و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد  پارک علم و فناوری قزوین صبح سه شنبه 20خردادماه99 در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای شورا با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه درخواست پذیرش شرکت فن آوران بهبود تنفس کارآمد  با طرح  تولید ماسک لارنژیال حنجره ای و لوله تراشه مورد بررسی قرار گرفت که با پذیرش این شرکت در دوره رشد موافقت گردید. در ادامه  درخواست تمدید شرکت های پارسیان اطلس رویین صنعت و بسپارشیمی علم و صنعت مورد بررسی قرار گرفت و  با تمدید دوره رشد به مدت یکسال از تاریخ تصویب به شرط ارایه گزارش عملکرد در پایان این مدت، موافقت گردید.
زبان سایت »