شصت و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

شصت و هشتمین جلسه شورای مرکز رشد صبح چهارشنبه 29 مردادماه99 در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضا برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد قرار گرفت. تعداد 10 جلسه که از میان 12 ایده بررسی شده تعداد  7 ایده پذیرش و 2 ایده رد و 2 ایده نیاز به ارایه اصلاحات جهت جمع بندی و تصمیم گیری در جلسات آتی کمیته شد. در ادامه درخواست پذیرش شرکت “هوشمند داده مهتاب “با طرح ” ارائه‌ی سرویس‌های مبتنی برهوش مصنوعی” مورد بررسی قرار گرفت که با پذیرش در دوره رشد موافقت گردید. همچنین درخواست تمدید شرکت فناوران هوشمند ایده پرداز ساعی مورد بررسی قرار گرفت و  با تمدید دوره رشد، موافقت نگردید و خروج شرکت تصویب شد. در پایان درخواست خروج شرکت کیمیاسازان الکترونیک جاوید  از مرکز رشد بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.
زبان سایت »