شصت و ششمین جلسه شورای مرکز رشد

شصت و ششمین جلسه شورای مرکز رشد عصر دو شنبه 2 تیر99  در سالن شهید سیاهپوش  پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضا برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه درخواست تمدید شرکت های کوشا گیتی نگار آسیا و سپر گرما سرد معین و چیستا سازان نوتاش فرتاک  مورد بررسی قرار گرفت و  با تمدید دوره رشد به مدت یکسال از تاریخ تصویب به شرط ارایه گزارش عملکرد در پایان این مدت، موافقت گردید. همچنین خروج شرکت تولیدی طراحی آرتام پویش از مرکز رشد بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. در ادامه درخواست پذیرش صنعت تجارت کهن پارسیان با طرح  طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی و هیبریدی، ورزشی- پزشکی و دستگاه های واکنش سنج نوری  مورد بررسی قرار گرفت که با پذیرش در دوره رشد موافقت گردید.  در پایان گزارشی از مصوبات امور تفویض شده به کمیته بررسی طرحها ارائه و مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد واقع گردید. تعداد 2 جلسه که از میان 2 ایده بررسی شده تعداد  1 ایده پذیرش و 1 ایده رد شد.
زبان سایت »