شصت و دومین جلسه شورای مرکز رشد

شصت و دومین جلسه شورای مرکز رشد در روز سه شنبه 16 اردیبهشت99 در سالن کنفرانس شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضای مرکز رشدبرگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای این جلسه آئین نامه واگذاری دفاتر کاری و فضای کار اشتراکی به هسته ها، واحدهای فناور، و موسسات مستقر در پارک علم و فناوری قزوین در سال 99 جهت تبادل نظر اعضای شورا ارایه گردید. در ادامه اعضا به ارایه پیشنهادات و نظرات خود در زمینه واحدهای قابل استقرار ، شرایط و مدت استقرار ، شیوه واگذاری دفاتر کاری ، ضوابط و مقررات ، تقسیم بندی فضاهای مسقف ، هزینه های استقرارو شرایط خاتمه قرارداد استقرار پرداختند و آیین نامه پس از تصویب اعضا جهت طرح در شورای پارک پیشنهاد گردید. در ادامه درخواست تمدید شرکت رهپویان گنج پارس و شرکت  بین المللی بهداشتی دارویی زیست فناوران کاسپین مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی واحدها و عملکرد ایشان، با تمدید دوره رشد شرکتها موافقت گردید.  
زبان سایت »