سی و ششمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

سی و ششمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین در روز سه شنبه مورخ 97/3/29  در سالن شهید سیاهپوش پارک علم و فناوری برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،در این جلسه که با حضور ریاست پارک، اعضای شورای مرکز رشد و کارشناسان نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری برگزار گردید، حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص بازبینی آیین نامه نظارت و ارزیابی مرکز رشد پرداختند.

در ابتدا دلایل بازبینی آیین نامه قبلی توسط کارشناسان نظارت بیان گردید.

سپس اعضا به تجمیع اهداف نظارت و ارزیابی در دو دوره رشد مقدماتی و رشد پرداختند و مواردی نظیر تعیین ادامه حضور واحدهای فناور، تمدید، صدور مجوز فناوری، تخصیص و نحوه بازپس گیری  اعتبارات را از اهداف ارزیابی بیان نمودند.

پس از آن شاخص‌های ارزیابی واحدها در دوره رشد مقدماتی در چهار گروه شاخص های تیم کاری، فناوری، کسب و کار و تعاملی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه شاخص‌های ارزیابی واحدها در دوره رشد در چهار گروه شاخص‌های رشد سازمانی، علمی و فناوری، اقتصادی و تجاری سازی و تعاملی نیز توسط اعضا بررسی گردید.

در پایان مقرر گردید دستورالعمل اجرایی آیین نامه که شامل وزن دهی به شاخص‌های مختلف باشد طی جلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

زبان سایت »