برگزاری سمینار آموزشی EPL واردات و صادرات

با همکاری پارک علم و فناوری قزوین و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان دوره آموزشی EPL واردات و صادرات در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و دروازه ی مشترک مرزی در گمرک جمهوری اسلامی ایران و لزوم آشنایی شرکت ها با این سامانه دوره آموزشی آشنایی با گمرک الکترونیک برگزار گردید.

مدرس این دوره جناب مهندس رضا گرزین مدرس دانشگاه، اتاق بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، در یک جلسه 5 ساعته مباحث ذیل را برای شرکت کنندگان در این دوره بازگو نمودند.
  • آموزش دور اظهاری در سامانه پنجره تجارت فرامرزی و گمرکی
  • آشنایی با قوانین امور گمرکی
  • آشنایی با مراحل دور اظهاری واردات در سامانه پنجره تجارت فرامرزی
  • نمونه دور اظهاری واردات
کارگزاران گمرکی،بازرگانان، مدیران و کارکنان شرکت های بازرگانی و حمل و نقل، کارشناسان امور گمرکی، دانشجویان امور گمرکی و بازرگانی و سایر اشخاص فعال در حوزه امور گمرکی از مخاطبان این دوره آموزشی بودند.    
زبان سایت »