سمینار آموزشی آشنایی با مقررات صادرات و واردات برگزار شد

 به منظور آشنایی واحدهای فناور با مهمترین مقررات حوزه بازرگانی سمینار آموزشی آشنایی با مقررات صادرات و واردات در پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دوره با همکاری اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد. زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشداز این رو این دوره با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی برگزار گردید و در آن به مروری بر اطلاعات ، مفاهیم و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی پرداخته شد.

این دوره با حضور دکتر ناصر طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات، دکتری بازاریابی بین الملل و مدرس رسمی سازمان توسعه برگزار گردید.

زبان سایت »