سمینار آشنایی با تجارت بین الملل و بازاریابی برگزار شد

سمینار آموزشی آشنایی با تجارت بین الملل و بازاریابی با هدف شناخت ابعاد کاربردی تجارت و بازاریابی به منظور توسعه بازار هدف و افزایش فروش برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ که ﻋﺼﺮ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ را در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و  دوام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ، در این راستا ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. نکته قابل توجه در این میان افزایش تمایلات مشتریان برای کسب اطلاعات پیش از خرید است. تحقیقات نشان می‌دهد در آینده بیش از ۷۰ درصد تحقیقات و مطالعات مشتریان، قبل از حضور در محل خرید و یا درخواست خدمات انجام خواهد گرفت. چنین وضعیتی می تواند باعث خشنودی و یا نا امیدی صاحبان کسب و کارها و شرکت‌های تجاری گردد. حضور مناسب و حساب شده در فضای بازاریابی توسط یک مدیر سبب جذب مشتریان بالقوه بیشتری برای وی و کسب و کارش خواهد شد. از طرف مقابل در صورت عدم آمادگی و یا نداشتن برنامه ریزی مناسب، عرصه را برای رقیبان خود بازخواهد گذاشت. این دوره آموزشی با ارائه دکتر سید حسن افتخاریان مدرس اتاق ایران و دکتری کار آفرینی و با همکاری پارک علم و فناوری قزوین و اتاق بازرگانی استان در سالن آمفی تئاتر پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.  
زبان سایت »