دومین باهمانه مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

دومین باهمانه مرکز رشد با حضور مدیر و کارشناسان مرکز رشد و واحدهای فناور دوره رشد در راستای برنامه های هم افزایی مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدای جلسه معصومه نیکو نژاد مدیر مرکز رشد جامع پارک به تشریح برنامه های پارک و مرکز رشد در توسعه زیست بوم نوآوری استان در قالب راه اندازی مراکز رشد اقماری، شعب کانون شکوفایی خلاقیت، مراکز نوآوری تخصصی و … پرداخت.

در ادامه واحدهای فناور به معرفی خود، ظرفیت ها، توانمندیها و بیان خواسته ها پرداختند. 

از جمله موارد طرح شده توسط واحدها در این نشست صمیمانه گسترده کردن شبکه شرکت ها با افزایش نشست های هم افزایی به منظور آشنایی بیشتر واحدها و شبکه سازی، تشکیل جلسات کارگروههای تخصصی واحدهای فعال در حوزه های مشترک، افزایش جلسات انتقال تجربه با شرکتهای موفق پارک،… بود.

همچنین  بهبود زیر ساخت ها جهت تولید نمونه اولیه محصولات، ایجاد دسترسی شرکتها به پروفایل شخصی شرکت در سایت پارک به منظور بروزرسانی مداوم  و تسریع فرایندهای واگذاری اراضی به واحدها از سایر خواسته های واحدهای فناور بیان گردید.

 

زبان سایت »