دوره آموزشی تصمیم گیری سازمانی و اجرایی با روشP&S در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

دوره آموزشی تصمیم گیری سازمانی و اجرایی با روشP&S در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دوره آموزشی تصمیم گیری سازمانی و اجرایی با روشP&S از مجموعه دوره های بهبود مدیریت توسط دکتر مجید فتحی زهرایی مدیر موسسه علم ودانش ماه و مهر(دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری قزوین) برای مدیران اداره کل راه و شهرسازی قزوین برگزار شد. انتهای پیام/* 980617
زبان سایت »