حضور موسسه علم و دانش ماه و مهر در همایش ملی آسیب شناسی طراحی

حضور موسسه علم و دانش ماه و مهر(دانش بنیان) مستقر در پارک علم و فناوری قزوین در همایش ملی آسیب شناسی طراحی. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین،موسسه علم و دانش ماه و مهر(دانش بنیان) مستقر در پارک علم و فناوری قزوین و دارنده ی گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت کارکنان دولتی و خصوصی در همایش ملی آسیب شناسی طراحی،اجرا و نظارت در آموزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی حضور یافت.  
زبان سایت »