حضور دانشجویان موسسه آموزش عالی کار در پارک علم و فناوری قزوین

جمعی از دانشجویان موسسه آموزش عالی کار قزوین به منظور آشنایی با ساختار پارک علم وفناوری، از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری قزوین، جمعی از دانشجویان موسسه آموزش عالی کار قزوین از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند و با بخش‌های مختلف آن از جمله عملکرد واحدهای فناور، فرآیند پذیرش در پارک علم وفناوری آشنا شدند. در این بازدید یک ساعته، مهندس لعلی کارشناس امور موسسات پارک علم و فناوری، به معرفی پارک، واحدهای فناور، فعالیت های ایشان، دورنما و رسالت پارک پرداخت. سپس دانشجویان از تعدادی واحدهای فناور مستقر بازدید کرده و با زمینه فعالیت آن ها آشنا شدند.
زبان سایت »