جلسه رفع موانع و چالش های محیط زیست استان در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد

جلسه رفع موانع و چالش های محیط زیست استان با حضور موسوی معاون پایش سازمان محیط استان، مافی رئیس و تعدادی از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین صبح روز سه شنبه 28 مردادماه99 در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد این مجموعه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه واحدهای فناور مستقر در پارک به بیان توانمندی خود در رفع چالش های محیط زیست پرداختند. در این نشست موسوی معاون پایش سازمان محیط زیست اولویت های این سازمان  را چالش های زیست محیطی عنوان کرد. در ادامه مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین عنوان کرد: با وجود ظریفت واحدهای فناور پارک ، اساتید و دانشجویان دانشگاه، پارک قزوین آمادگی دارد هرگونه همکاری با سازمان محیط زیست را در رفع موانع زیست محیطی استان و کشور داشته باشد. 
زبان سایت »