جلسه بررسی گسترش تعاملات با دانشگاه علوم پزشکی

با حضور دکتر نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و دکتر مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین و مدیران ستادی پارک و دانشگاه، زمینه های افزایش تعاملات فیمابین دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان متولی اصلی حوزه سلامت و پارک علم و فناوری به عنوان متولی اصلی حوزه فناوری در استان مورد گفتگو قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، توسعه همکاری‌های دوجانبه با هدف ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از فرصت‌های موجود به منظور توسعه حمایت‌های مادی و معنوی از فناوران و فرهیختگان استان به ویژه اساتید و دانشجویان نوآور و نیز بهره مندی از توان علمی، فنی و زیرساخت‌های موجود در پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حوزه فن‌آوری سلامت از اهم مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
زبان سایت »