بازدید از فضای تولیدی شرکت سانا اندیشه سازان مجد

بازدید از فضای تولیدی شرکت سانا اندیشه سازان مجد در آبیک روز یکشنبه مورخ 14 اردیبهشت ماه 99 با حضور معصومه نیکونژاد مدیر مرکز رشد جامع و حمیدرضا برابری کارشناس نظارت و ارزیابی مرکز رشد صورت پذیرفت. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این بازدید فعالیت ها و پروژه های شرکت تشریح گردید و در خصوص  چالش های پیش روی برنامه های شرکت و راه حلهای آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شرکت سانا اندیشه سازان مجد با طرح طراحی و ساخت دستگاههای تست تنسایل از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد می باشد.

 
زبان سایت »