عضویت پارک علم و فناوری قزوین در انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران

پارک علم و فناوری قزوین در انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران ثبت نام کرد. لازم به توضیح می باشد:با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری اسلامی، و تجلی این تاکیدات در چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی برای تعالی و پیشرفت علمی کشور تا مرز دست‌یابی به جایگاه نخست علم و فناوری در سطح منطقه، تقویت و زمینه‌سازی اصل پژوهش مداری و روحیه تحقیق و تفکر در جامعه دانشگاهی، لزوم شکل‌گیری تشکلی برای پرداختن به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.  مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشورها در سالهای ابتدایی قرن بیستم با استفاده از علوم مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی صورت می¬گرفت، پس از جنگ های جهانی و نوزایی حکومت های سیاسی در غرب و شرق ، بشریت توجه بیشتر به منابع انسانی را درک کرد اما تنها نگاه به نیروی انسانی و محوریت منابع انسانی در راهبرد کشورها کافی نبود، نواقصی در این تفکر وجود داشت. جامعه بشری سه دهه را به شناخت مشکلات و یافتن راه حل آنها سپری کرد تا در دهه های آخر قرن بیستم، کشورهای توسعه یافته محور مدیریت اقتصادی و اجتماعی خود را از حوزه اشتغال به کارآفرینی و از توجه به نیروی انسانی منفرد به نیروی سازمانی (بنگاه) و حویت مستقل حقوقی تغییر دادند. این اندیشه به سرعت در کشورهای با رشد سریع منتشر شد. این سالها مصادف بود با رویکرد اشتغال محور در ایران که نیاز با بازنگری جدی داشت. بدیهی است موضوع کارآفرینی با اندکی تاخیر و تغییر وارد کشور شد که این خود نیاز به آسیب شناسی دارد. در زمان ورود تفکر کارآفرینی در کشورمان، اندیشمندان کشورهای توسعه یافته اندیشه نوینی را پدید آوردند. این اندیشه نقوص حوزه کارآفرینی را برطرف و آنرا به توسعه همه جانبه کشورها و جامعه بشری نزدیکتر می کرد. این اندیشه برآیند تفکرات کارآفرینی اقتصادی و فناوری بود. اقتصاد دانش محور نخستین واژه ی این اندیشه مدرن بود. اقتصاد دانش محور (اقتصاد سبک) کشوری را ترسیم می کرد که توسعه خود را بر گرده ی علم و دانش و نه سخت افزار و منابع طبیعی خام می سپارد. از اینجا بود که محوریت نیروی انسانی به محوریت دانش در اقتصاد و مدیریت کلان اجتماعی تغییر کرد. اقتصاد دانش محور نیاز به بازنگری در مفاهیم منابع انسانی و سازمانی را تحمیل می نمود. اصلی ترین اندیشه حاکم در اقتصاد دانش محور، فن آفرینی بود. اندیشه ای که کشورهایی مانند چین، هند، کره جنوبی، مالزی و بسیاری از کشورهای با رشد سریع را پدید آورد. در اندیشه فن افرینی تمرکز اصلی بر روی منابع انسانی نیست بلکه نگاه اصلی فناوری اقتصادی و ثروت (ارزش) مبتنی بر فناوری است. البته باید توجه داشت که فناوری و تحقیقات کاربردی نیاز به منابع انسانی مستعد و دانش آموخته در کشور دارد که این خود وابستگی این دو حوزه را تضمین می کرد. در توسعه مبتنی بر دانایی و علم فن-آفرینی، وجود زیر ساختها و بسترهای توسعه بسیار ضروری است، چراکه توسعه مبتنی بر دانایی، نوزایی در ساختارعلمی و نهایتا ارزش-آفرینی ملی را بهمراه خواهد داشت. زیرساختهای فن آفرینی در دنیا بسیار متعدد و شناخته شده اند، از این زیرساختها می توان به پارکهای علم و فناوری ، شرکت های زایشی دانشگاهی و مراکزرشد اشاره کرد.  از ورود مفاهیم فن آفرینی به ایران کمتر از 10 سال می گذرد و تنها زیرساختهای علمی این حوزه در کشور همانا پارکهای علم و فناوری و مراکزرشد واحدهای فناروی می باشند. در قانون برنامه چهارم و پنجم (برنامه پیشنهادی) توسعه، ساختارها و زیر‌بناهای لا‌زم برای رشد فعالیت‌های دانایی‌محور (پارکهای علم و فناوری و مراکزرشد)، به ‌ویژه گسترش علم و فناوری جزء تکالیف مهم دولت شمرده شده است. پایه و اساس قانون برنامه چهارم، اقتصاد مبتنی بر دانایی، تولید ثروت بر اساس دانش و تاکید بر توجه جدی به توسعه علم و فناوری و زیرساخت‌های مربوط به آن در توسعه اقتصادی می باشد.  جهت هماهنگی مراکزرشد و پارکهای علم و فناوری، برقراری تعامل مؤثر و سازنده فیمابین این مراکز و نیز کمک به قانونگذاران و مسئولا‌ن اجرایی در دولت، ایجاد یک تشکل علمی جهت بهره‌گیری از دانش ایجاد شده در توسعه بنگاههای دانش‌بنیان و به تبع آن توسعه کشور ضروری به نظر می رسد:  تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که این اقدام می تواند بستری برای کمک به شناخت سیاستگذاران حوزه فناوری در توسعه بخش‌های مختلف علمی، ‌فناوری و اقتصادی قرار گیرد. بنابر این، چنین اقدامی گامی برای فرهنگ‌سازی در کشور نیز تلقی می گردد.  از جمله فعالیتهای این انجمن علمی می توان به انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و تعامل بیشتر با سازمان‌های ملی و بین المللی، مدیریت، برنامه‌ریزی، آموزش، پژوهش و تبادل اطلاعات این حوزه در میان جامعه علمی کشور، همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه تدوین، ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه‌های مربوط به حوزه فناوری، فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ علم و فناوری در کشور، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به ذینفعان این حوزه، شبکه‌سازی و هم‌افزایی افراد متخصص در حوزه فناوری به منظور بهره‌برداری از توان آنان در پیشبرد نظام علمی کشور را برشمرد. 
زبان سایت »